Pengertian Negara Menurut Para Ahli

Pengetian Negara Menurut Para Ahli – Negera ialah satu buah organisasi atau tubuh paling tinggi yg mempunyai kewenangan buat mengatur elemen yg berhubungan bersama kebutuhan warga luaspun mempunyai kewajiban utk mensejahterakan, melindungi & mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengertian Negeri menurut Ahli
John Locke & Rousseau, negeri adalah satu buah tubuh atau organisasi hasil dari perjanjian warga.
Max Weber, negeri yaitu satu buah penduduk yg mempunyai monopoli dalam pemakaian kekerasan fisik dengan cara sah dalam wilayah tertentu.
Mac Iver, suatu negeri mesti mempunyai tiga unsur poko, merupakan wilayah, rakyat, & pemerintahan.
Roger F.Soleau, negeri merupakan sarana atau dalam kata lain wewenang yg mengendalikan & mengatur persoalan-persoalan yg bersifat dgn atas namapenduduk.
Prof. Mr. Soenarko, Negeri ialah organisasi warga yg memiliki daerah tertentu di mana kekuasaan negeri berlaku sepenuhnya juga sebagai sebuah kedaulatan, sedangkan Prof. Miriam Budiardjo memberikan pengertian Negeri yakni organisasi dalam satu buah wilayah bisa memaksakan kekuasaannya dengan cara sahpada seluruh golongankekuasaan yang lain & yg bakal menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan dengan itu. Menjadi Negeri merupakan sekumpulan orang ygmenempati wilayah tertentu & diorganisasi oleh pemerintah negeri yg sah, yg rata rata memiliki kedaulatan (ke luar & ke dalam).

Pengertian negeri bisa ditinjau dari empat segi merupakan :

1. Negeri sbg organisasi kekuasaan
Negeri yakni sarana warga yg memiliki kekuasaan utk mengatur pertalian antara manusia dalam warga tersebut. Pengertian ini dikemukakan oleh Logemann &Harold J. Laski. Logemann menyebutkan bahwa negeri yakni organisasi kekuasaan yg bertujuan mengatur masyarakatnya bersama kekuasaannya itu. Negeri sbgorganisasi kekuasaan terhadap hakekatnya yaitu sebuah tata kerja sama buat menciptakan satu buah grup manusia berbuat atau bersikap serasi dgn kehendaknegeri itu.

2. Negeri yang merupakan organisasi politik
Negeri yakni asosiasi yg berfungsi memelihara ketertiban dalam penduduk berdasarkan system hukum yg diselenggarakan oleh sebuah pemerintah yg dikasihkekuasaan memaksa. Dari segi organisasi politik, negeri yaitu integrasi dari kekuasaan politik atau adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Juga Sebagaiorganisasi politik negeri Bagian Tata Negeri berfungsi yang merupakan media dari penduduk yg memiliki kekuasaan utk mengatur interaksi antar manusia &sekaligus menertibkan pula mengendalikan gejala–gejala kekuasaan yg muncul dalam warga. Pandangan tersebut kelihatan dalam pernyataan Roger H. Soltou &Robert M Mac Iver. Dalam bukunya “The Modis State”, Robert M Mac Iver menyebutkan : “Negara merupakan persekutuan manusia (asosiasi) ygmenyelenggarakan penertiban sebuah penduduk dalam satu buah wilayah berdasarkan system hukum yg diselenggarakan oleh pemerintah yg di lengkapikekuasaan memaksa. Menurut RM Mac Iver, meskipun negeri adalah persekutuan manusia, bakal tapi memiliki ciri khas yg mampu diperlukan utk membedakan antara negeri dgn persekutuan manusia yg yang lain. Ciri khas tersebut yakni : kedualatan & keanggotaan negeri bersifat mengikat & memaksa.

3. Negeri sbg organisasi kesusilaan
Negeri adalah penjelmaan dari total individu. Menurut Friedrich Hegel : Negeri ialah sebuah organisasi kesusilaan yg timbul sbg sintesa antara kemerdekaan universal dgn kemerdekaan individu. Negeri yakni organisme di mana tiap-tiap individu menjelmakan beliau, dikarenakan yakni penjelmaan semua individusehingga negeri mempunyai kekuasaan teratas maka tak ada kekuasaan lain yg lebih tinggi dari negeri. Berdasarkan pemikirannya, Hegel tak menyetujui adanya : Pemisahan kekuasaan lantaran pemisahan kekuasaan bakal menyebabkan lenyapnya negeri. Pemilihan umum sebab negeri bukan adalah penjelmaan kehendak mayoritas rakyat dengan cara perseorangan melainkan kehendak kesusilaan. Dgn memperhatikan opini Hegel tersebut, sehingga ditinjau dari organisasi kesusilaan, negeri diliat juga sebagai organisasi yg mempunyai wewenang mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat & bernegara, sementara manusia sbg penghuninya tak bakal berbuat semaunya sendiri.

4. Negeri sbg integrasi antara pemerintah & rakyat
Negeri sbg kesatuan bangsa, individu dianggap juga sebagai sektor integral negeri yg mempunyai kedudukan & fungsi buat menjalankan negeri. Menurut Prof. Soepomo, ada 3 teori berkaitan pengertian negeri :

1) Teori Perseorangan (Individualistik)
Negeri ialah adalah sauatu penduduk hukum yg disusun berdasarkan perjanjian antar individu yg jadi anggota penduduk. Gerakan negeri diarahkan utkwujudkan kebutuhan & kebebasan pribadi. Penganjur teori ini antara lain : Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Herbert Spencer, Harold J Laski.

2) Teori Golongan (Kelas)
Negeri ialah yakni media dari sebuah golongan (kelas) yg memiliki kedudukan ekonomi yg paling kuat utk menindas golongan lain yg kedudukan ekonominya lebih lemah. Teori golongan diajarkan oleh : Karl Marx, Frederich Engels, Lenin

3) Teori Intergralistik (Persatuan)
Negeri merupakan susunan penduduk yg integral, yg erat antara seluruh golongan, seluruh bidang dari semua anggota warga yakni persatuan penduduk ygorganis. Negeri integralistik yaitu negeri yg hendak mengatasi paham perseorangan & paham golongan & negeri mengutamakan keperluan umum juga sebagaisatu kesatuan. Teori persatuan diajarkan oleh : Bendictus de Spinosa, F. Hegel, Adam Muller

Unsur-unsur Negeri

1. Masyarakat
Masyarakat adalah masyarakat negeri yg mempunyai lokasi tinggal & pun mempunyai kesepakatan diri buat bersatu. Penduduk negeri merupakan pribumi atauwarga original Indonesia & warga negeri lain yg sedang berada di Indonesia buat maksud tertentu.

2. Wilayah
Wilayah merupakan daerah tertentu yg dikuasai atau jadi teritorial dari satu buah kedaulatan. Wilayah yakni salah satu unsur pembentuk negeri yg palingpenting. Wilaya terdiri dari darat, hawa & serta laut*.

3. Pemerintah
Pemerintah ialah unsur yg memegang kekuasaan utk menjalankan roda pemerintahan.

4. Kedaulatan
Kedaulatan yakni kekuasaan paling tinggi yg utk menciptakan undang-undang & melaksanakannya bersama seluruh trick.

Di Samping ke3 unsur pokok (konstitutif) tersebut tetap ada unsur tambahan(dinamakan unsur deklaratif) ialah berupa Pernyatan dari negeri lain. Unsur negeritersebut di atas yaitu unsur negeri dari sisi hukum tata negeri atau organisasi negeri

Fungsi Negeri

Fungsi Pertahanan & Keamanan
Negeri wajib melindungi unsur negeri(rakyat, wilayah, & pemerintahan) dari segala ancaman, ganjalan, & hambatan, juga tantangan lain yg berasal dari internal atau eksternal. Sampel : TNI menjaga perbatasan negeri

Fungsi Keadilan
Negeri wajib berlaku adil dimuka hukum tidak dengan ada diskriminasi atau kebutuhan tertentu. Sample : Tiap-tiap orang yg jalankan tinfakan kriminildihukum tidak dengan menonton kedudukan & jabatan.

Fungsi Pengaturan & Keadilan
Negeri menciptakan peraturan-perundang-undangan buat jalankan kebijakan dgn ada landasan yg kuat utk mencetak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsan & pun bernegara.

Fungsi Kesejahteraan & Kemakmuran
Negeri dapat mengeksplorasi sumber daya alam yg dipunyai utk meningkatkan kehidupan penduduk supaya lebih makmur & sejahtera.

Sifat Negera 
1. Sifat memaksa
Negeri akan memaksakan kehendak lewat hukum atau kekuasaan. Negeri mempunyai kekuasaan memaksa supaya penduduk patuh & tunduk kepada negeritidak dengan tiada pemaksaan fisik
Hak negeri ini mempunyai sifat legal biar tercipta tertib di penduduk & tak ada perbuatan anarki. Paksaan fisik bakal dilakukan kepada hak milik
2. Sifat monopoli
Negeri menetapkan maksud dengan dalam penduduk. Negeri sanggup menguasai hal-hal seperti sumberdaya mutlak utk keperluan orang tidak sedikit. Negerimengatasi paham individu & grup.
3. Sifat totalitas
Seluruhnya factor tidak dengan pengecualian jadi wewenang negeri.

Maksud Negera
Miriam Budiharjo(2010) menyebutkan bahwa Negeri bakal diliat sbg asosiasi manusia yg hidup & bersamasama buat menguber sekian banyak maksud dengan.Akan dikatakan bahwa maksud akhir tiap-tiap negeri merupakan menciptaka kebahagiaan bagi rakyatnya.

Sedangkan maksud Negeri Indonesia ialah yg terdaftar dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat;
Melindungi segenap bangsa & seluruhnya tumpah darah Indonesia
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Ikut lakukan ketertiban dunia

Asal Mula Terjadinya Negeri
Berdasarkan fakta, negeri berlangsung lantaran sebab-sebab :
Ocupatie – Pendudukan ialah satu buah wilayah yg diduduki oleh sekelompok manusia
Separatie – Pelepasan, adalah satu buah daerah yg semual jadi wilayah daerah tertentu kemudaia melepaskan diri

Peleburan, ialah bebrapa negeri meleburkan diri jadi satu
Pemecahan, ialah lenyapnya satu buah negeri & munculnya negeri baru
Berdasarkan teori, negeri berjalan lantaran
Teori Ketuhanan, adalah negeri ada dikarenakan adanya kehendak Tuhan
Teori Perjanjian penduduk, adalah negeri ada lantaran adanya perjanjian individu-individu (contrac social)
Teori Kekuasaan, adalah negeri terbentuk lantaran adanya kekuasaan / kemampuan
Teori Hukum Alam, adalah negeri ada lantaran adanya kemauan utk memenuhi keperluan manusia yg bermacam-macam.
Wujud Negeri

Berikut yaitu wujud negeri yg ada didunia

Negeri Kesatuan
Negeri Serikat
Perserikatan negara(Konfederasi)
Uni, dibagi jadi 2 ialah Uni Riil & Uni Personil
Dominion
Koloni
Protektorat
Mandat
Trust

sekian dulu pembahasan kita Pengertian Negara Menurut Para Ahli tentang pengertian negara ya sahabat.. see you next time bye….